Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia za rok 2012
Warszawa, 6 czerwca 2013

 1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, Sielecka 2a/3, 00-738 Warszawa.
 2. Podstawowy przedmiot działalności: 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy.
 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 145928103
 5. Dane dotyczące członków Zarządu: Prezes Fundacji: Bożena Monika Figiel, Członek Zarządu: Katarzyna Michnikowska, Członek Zarządu: Jarosław Błoniarz.
 6. Określenie celów statutowych Fundacji:
  1. Inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie.
  2. Ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby.
  3. Pomoc społeczna.
 7. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych w 2012 roku:
  Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia rozpoczęła formalną i merytoryczną działalność w styczniu 2012 roku. Początkowe działania związane były z budowaniem podstaw organizacyjnych i merytorycznych takich jak:
  • ukonstytuowanie się władz i stworzenie organizacyjnych podstaw bieżącej pracy (styczeń – luty);
  • stworzenie projektu graficznego i technicznego strony internetowej www.harcerstwo2stulecia.pl i forum dyskusyjnego, zredagowanie i umieszczenie na stronie podstawowych dokumentów i treści merytorycznych związanych z działalnością Fundacji (luty – marzec);
  • przygotowanie ulotki fundacyjnej (marzec) oraz koncepcji i pierwszego numeru Biuletynu informacyjnego Fundacji (grudzień);
  • stworzenie, uporządkowanie bazy adresowej członków władz, sympatyków i odbiorców informacji fundacyjnych (ok. 400 osób i instytucji);
  • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami czterech organizacji harcerskich w Polsce (ZHP, ZHR, Skauci Europy i Stowarzyszenie Harcerskie) w celu tworzenia płaszczyzn komunikacji i porozumienia oraz organizacji zespołów tematycznych (luty – marzec); Nawiązano także kontakty z organizacjami harcerskimi na Litwie, Ukrainie, Białorusi oraz z ZHP pgK.
  • zapewnienie finansowych podstaw funkcjonowania poprzez opracowanie i złożenie do grantodawców projektów tematycznych (marzec – kwiecień).
  Pierwszy z celów Fundacji - inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie wedle Statutu Fundacji jest realizowany poprzez:
  1. Dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.; poprzez: (i) inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów, (ii) upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych; (iii) wspieranie działalności wydawniczej Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego i (iv) inne formy archiwizacji.
  2. Organizację i prowadzenie zajęć Szkoły Przywództwa. Zaoferowanie instruktorom harcerskim i innym osobom zainteresowanym samokształceniem możliwości przygotowania się na najwyższym światowym poziomie do obejmowania przywództwa w różnych dziedzinach życia. Promowanie wzorców nowoczesnego przywództwa opartego na korzeniach i wartościach harcerskich: Służbie i Braterstwie. Organizację debat, publikację wykładów i materiałów szkoleniowych.
  3. Stworzenie trwałego mechanizmu finansowania powyższych działań, jak i wybranych projektów bezpośrednio wspierających działalność ruchu harcerskiego. Doradztwo w dyskusji nad modelem finansowania współczesnego harcerstwa i aktywne uczestnictwo w tworzeniu instytucjonalnego i honorowego protektoratu nad harcerstwem.
  W 2012 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano następujące działania:
  • Przygotowano i poddano dyskusji Przesłanie w postaci 10 tez do debat o Harcerstwie (zapisane w preambule Statutu Fundacji).
  • Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania cyklu debat o Harcerstwie. Stworzona została grupa organizacyjna z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ZHP, ZHR, SHK Zawisza i SH pod kierownictwem Ministra Macieja Klimczaka. Ustalono zasady współpracy, harmonogram spotkań, listę ekspertów, współpracowników i odbiorców, debaty – wszystko w ramach Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP. Nawiązano kontakty z mediami. Ze swojej strony Fundacja dodatkowo nawiązała współpracę z Panią Krystyną Olszewską (dziennikarz), która podjęła się redagowania materiałów związanych z pierwszą debatą na użytek strony www Fundacji oraz planowanych publikacji. Uzgodniono również, że debatę prowadzić będzie znany dziennikarz Krzysztof Ziemiec.
  • W dniu 26 maja w Pałacu Prezydenckim odbyła się pierwsza debata dotycząca przyszłości Harcerstwa pod tytułem Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu? Wzięli w niej udział szefowie i przedstawiciele ośmiu organizacji harcerskich z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i z ZHP poza granicami Kraju a także przedstawiciele Fundacji (m. in. prof. Andrzej Janowski, dr Monika Figiel, ambasador Jan Pastwa, dyrektor P&G Marek Kapuściński). Materiały video z debaty zamieszczono na stronie Prezydenta RP. Na stronie Fundacji zamieszczone zostało sprawozdanie pisemne z debaty i foto-relacja. Materiały do debaty zostały przygotowane w formie wystąpień ekspertów. Debata była elementem uroczystości nadania Protektoratu Prezydenta RP organizacjom harcerskim w kraju i za granicą, które miało miejsce 25 maja na dziedzińcu Belwederu. W przygotowaniu i przebiegu tej uroczystości brali udział także przedstawiciele Fundacji. Tuż przed nadaniem Protektoratu Prezydenta RP odbyło się pierwsze spotkanie Rady Honorowej Fundacji pod przewodnictwem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Po debacie i nadaniu Protektoratu zainicjowano dyskusję o problemach współczesnego harcerstwa na forum dyskusyjnym Fundacji. Przygotowano materiały z debaty i relację z uroczystości w Belwederze na stronę www Fundacji.
  • Wspólnie z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim przygotowano i wydano broszurę Idea i historia honorowego protektoratu prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej nad Harcerstwem autorstwa Grzegorza Nowika oraz broszurowe wydanie relacji z pierwszej debaty pod tytułem Debata o przyszłości harcerstwa (zeszyt I) – dla wsparcia refleksji intelektualnej nad kondycją i przyszłością harcerstwa. Następnie rozesłano te wydawnictwa do ok. 40 chorągwi ze wszystkich organizacji harcerskich oraz 100 innych osób – autorytetów harcerskich i instytucji związanych z harcerstwem.
  • Jesienią 2012 wspólnie z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim wznowiono popularny podręcznik metodyczny pod tytułem Metoda harcerska autorstwa Marka Gajdzińskiego.
  • W listopadzie rozpoczęto przygotowania do kolejnej debaty na temat Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa ponownie w ramach Forum Debaty Publicznej (Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski) przy Prezydencie RP. Debata planowana jest na wiosnę 2013 roku ma być poświęcona aspektom prawnym związanym z działalnością Harcerstwa, w tym relacjom ze szkołami, przy których działają drużyny oraz organizacji obozów.
  • Jesienią podjęto działania mające na celu zorganizowanie konkursu dotacyjnego na kursy instruktorskie dla wszystkich krajowych organizacji harcerskich. Rozpoczęto prace nad utworzeniem międzyorganizacyjnego zespołu konkursowego. Opracowano wstępną koncepcję i założenia konkursowe. Przewodniczącym zespołu dotacyjnego został Marcin Wojdat. Podjęto kroki dla pozyskania funduszy na ten cel. Konkurs zostanie ogłoszony 22 lutego 2013 roku.
  • W 2012 roku rozpoczęto prace nad książką złożoną z wywiadów z ważnymi postaciami polskiego życia publicznego (politycznego, artystycznego, społecznego) o rodowodzie harcerskim. Jej ukończenie zaplanowane jest na jesień 2013 roku. Osobą wiodącą w tym projekcie jest Piotr Wysocki.
  Drugi cel zapisany w Statucie Fundacji to Ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby. Ten cel ma być realizowany poprzez:
  1. Ochronę dziedzictwa Andrzeja i Olgi Małkowskich i wspieranie działań innych podmiotów prowadzących statutowo podobną działalność.
  2. Inspirowanie. Wsparcie dokumentowania działalności ruchu harcerskiego w pier­wszym stuleciu istnienia, w tym KIHAM, naszych drużyn, szczepów i hufców Ruchu Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.
  3. Upowszechnianie. Poprzez wszechstronne wspieranie działalności wydawniczej i popularyzację Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego.
  W 2012 roku w związku z realizacją tak postawionych celów podjęto i zrealizowano następujące działania:
  • Rozpoczęto zbieranie informacji, materiałów i wywiadów o muzeach i archiwach harcerskich w Polsce oraz zbiorach harcerskich prywatnych kolekcjonerów z zamiarem utworzenia mapy takich instytucji. Krystyna Olszewska na stronach Biuletynu i strony internetowej Fundacji systematycznie opisuje kolejne instytucje i miejsca. Jednym z wątków tego cyklu jest opisanie materialnych pamiątek po założycielach harcerstwa Andrzeju i Oldze Małkowskich pt. "Wszystkie domy Olgi".
  • Fundacja nawiązała współpracę i inicjatorami budowy Muzeum Historii Ruchu Harcerskiego w Krakowie, którzy na kolejnym spotkaniu Rady Honorowej Fundacji w Belwederze przedstawili główne założenia i projekt architektoniczny. Rada Honorowa i Jej Przewodnicząca postanowili wspierać ten projekt. Pomysłodawcami i głównymi lokomotywami tej inicjatywy są Bogusław Kośmider i Wojciech Hausner.
  • Jesienią 2012 roku ukonstytuował się i podjął działania zespół archiwalny pod wodzą Ewy Frąckowiak i Kazimierza Stepana. Została nawiązana współpraca z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. W ramach tej współpracy zaplanowano cykl spotkań harcerskich poświęcony m. in. mniej znanym kartom historii związanym z działalnością harcerską w latach 1942 – 1950 w Persji, w Indiach, w Afryce. Pierwsze spotkanie tego cyklu zaplanowano na kwiecień 2013 roku pod tytułem „Harcerze od Andersa”.
  • Z inicjatywy Artura Oleszczuka w grudniu powstała koncepcja Archiwum Fotografii Harcerskiej oraz zostały zdigitalizowane pierwsze archiwa zdjęć prywatnych kolekcjonerów (archiwa z lat 1975-90).
  • Wspólnie z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, poza broszurą o Idei i historii honorowego protektoratu prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej nad Harcerstwem autorstwa Grzegorza Nowika rozpoczęto zbieranie i przygotowanie do opublikowania gawęd i wystąpień publicznych naczelnika Szarych Szeregów Stanisława Orszy Broniewskiego. Publikacja ukaże się latem 2013 roku.
  Trzeci cel zapisany w Statucie Fundacji Pomoc społeczna ma być realizowany poprzez wsparcie bezpośrednie i pośrednie akcji samopomocowych. W 2012 roku dla realizacji tak sformułowanych celów podjęto następujące działania:
  • Zorganizowano sieć współpracowników – specjalistów w różnych dziedzinach (pomoc psychologiczna, porady prawne, pomoc materialna, pomoc medyczna, pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie duchowe) którzy mogą udzielać pomocy, wsparcia lub informacji gdzie pomoc można uzyskać.
  • Zorganizowano sieć informacyjną o osobach potrzebujących wsparcia w środowiskach.
  • Zbudowano internetową płaszczyznę wspierania działań samopomocowych. Koordynatorką zespołu samopomocowego od września 2012 jest Małgorzata Oleszczuk.
 8. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: w roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
 9. Odpisy uchwał zarządu Fundacji: brak uchwał zarządu w 2012 roku.
 10. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: osiągnięte w 2012 roku przychody z działalności statutowej pochodziły z otrzymanych dotacji i innych wpłat i wyniosły łącznie 78 535 PLN.
 11. Informacja o poniesionych kosztach:
 12. poniesione w 2012 roku koszty realizacji zadań statutowych wyniosły łącznie 79 982,43 PLN.
 13. Dane o liczbie zatrudnionych, wynagrodzeniach, pożyczkach, rachunku bankowym, obligacjach, nabytych nieruchomościach i innych środków trwałych, aktywach i zobowiązaniach: w roku 2012 liczba zatrudnionych i wysokość wynagrodzeń wyniósł zero, w roku 2012 Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabywała obligacji, nieruchomości i innych środków trwałych/aktywów oraz nie zaciągała żadnych zobowiązań, Fundacja posiadała w 2012 roku rachunek obrotowy w PLN oraz rachunek lokatowy (24.04.2012 do 18.06.2013) w banku VW Bank Polska.
 14. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: brak działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe w 2012 roku.
 15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: należne zobowiązania podatkowe Fundacji za rok 2012 rozliczono w całości.
Warszawa, 6 czerwca 2013


Sporządziła:
Katarzyna Michnikowska, członek Zarządu


Zatwierdzili:
Bożena Monika Figiel, Prezes Fundacji
Katarzyna Michnikowska, członek Zarządu