Skole 2015 w pytaniach i odpowiedziach

Pytanie:Odpowiedź:
Czy w kategorii 2 będą przyjmowane tylko wnioski szkół instruktorskich? W kategorii 2: "Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe)" przyjmujemy nie tylko wnioski na kształcenie prowadzone przez szkoły instruktorskie, ale także przez inne zespoły. Kluczową kwestią jest, by były to projekty zawierające kilka powiązanych form kształcenia w rozpiętości czasowej, stanowiące zaplanowaną i spójną całość, z określonym celem i planem rozwoju drużynowych i instruktorów, uwzględniające indywidualny rozwój uczestników, przygotowane i prowadzone przez doświadczony zespół instruktorski.
Jak należy rozumieć „kształcenie długofalowe” (lata, miesiące, ilość spotkań)? Przez kształcenie długofalowe rozumiemy plany na przykład roczne.
Czy dotacja punkt b) (Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) - obejmuje wnioski tylko na kształcenie drużynowych, czy np. podharcmistrzów, kształceniowców również? Mogą to być różnego rodzaju formy kształcenia drużynowych i instruktorów kadry kształcącej drużynowych, których celem jest uzupełnienie indywidualnego kształcenia np. prowadzonego za pomocą prób na kolejne stopnie instruktorskie. Zatem mogą to być zarówno kursy drużynowych, przewodnikowskie, podharcmistrzowie, kursy kadry kształcącej jak i inne formy, które prowadzą do wspierania rozwoju drużynowych.
Czy np. kursy podharcmistrzowskie (również w działaniach długofalowych) mogą być traktowane jako kształcenie kadry drużynowych? Czy jedynie nakierowanie na kursy/warsztaty dla kadry kształcącej? W  projekcie długofalowym ważne, aby wszystkie formy stanowiły logiczny ciąg zakładający / wspierający kształcenie drużynowych. Jeśli przygotowanie podharcmistrzów ma na celu wzmacnianie zespołu doświadczonych drużynowych, wspieranie ich rozwoju przez stopnie instruktorskie, to się w ten plan wpisuje. Przy ocenie na pewno będziemy patrzeć na spójność całego projektu.
Czy w konkursie można starać się również o dofinansowanie kursu przewodnikowego czy tylko kursów drużynowych? Można się starać także o dofinansowanie kursów przewodnikowskich.
Czy kursy zgłaszane do konkursu mogą być dofinansowywane jednocześnie z grantów np. z Urzędu Miasta? Kursy mogą być dofinansowane także z innych źródeł. Dotacja z FH2S nie może być większa niż 70% budżetu projektu.
Czy jeden zespół może złożyć wniosek zarówno na kurs drużynowych, jak i w ramach działania szkoły instruktorskiej - przy czym wniosek o kurs byłby brany pod uwagę jedynie przy ewentualnym odrzuceniu wniosku dotyczącym szkoły? Można wnioskować w obu kategoriach, ale dotację w opisanym przypadku będzie można otrzymać, albo na projekt długofalowy, albo na pojedynczy kurs (jeśli wchodził on także w projekt długofalowy).
Jakie są kryteria oceny - czy poniesione "programowe koszty realizacji projektu podnoszą jego wartość merytoryczną"? Dotacja może obejmować koszty programowe. Chętnie dotujemy te działania, które podnoszą wartość merytoryczną i atrakcyjność programu kursu. Będziemy także brać pod uwagę to, czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów.