Skole 2014

Założenia Konkursu

Dobrzy drużynowi są filarem ruchu harcerskiego. Ich umiejętności, wiedza, postawa mają olbrzymi wpływ na przyszłość Polskiego Harcerstwa. Celem powołania Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest wspieranie, prowadzonych przez jednostki organizacyjne związków i stowarzyszeń harcerskich działających w Polsce i poza jej granicami, różnych form kształcenia drużynowych oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi. Z środków zgromadzonych w Funduszu finansowany jest Konkurs dotacyjny.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Przekazujemy dotacje na różnego rodzaju formy kształcenia drużynowych (np.: kursy, seminaria, obozy kształceniowe, itp.), których celem jest uzupełnienie indywidualnego kształcenia np. prowadzonego za pomocą prób na kolejne stopnie instruktorskie.

Kto może otrzymać dotację?

Dotacje adresowane są do jednostek organizacyjnych organizacji harcerskich odpowiedzialnych za organizację kształcenia oraz do grup nieformalnych (np.: ruchów programowych) działających na rzecz kształcenia drużynowych.

Organizacje harcerskie zarejestrowane poza granicami Polski składają aplikacje wspólnie z polskim, harcerskim partnerem, który rozlicza projekt.

Na jakich zasadach można otrzymać dotację?

Dotacje będą przyznawane na podstawie oceny planów pracy i budżetów. Oczekujemy, że przedstawione projekty kształceniowe będą:

 • prowadzone w oparciu o metodę harcerską,
 • zakładać realizację działań zgodnych z wewnętrznymi przepisami i założeniami aplikującego oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uwzględniać dobro ruchu harcerskiego.

Dotacje nie mogą być przeznaczane na działania o charakterze politycznym i działania sprzyjające interesom prywatnym (np. korporacyjnym).

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji?

Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych jednorazowych form kształcenia, jak i dłuższych (kilkumiesięcznych) przedsięwzięć kształceniowych biorąc jednak pod uwagę to, że ostatecznym terminem wykorzystania środków pochodzących z dotacji będzie 31.12.2014 roku(uwaga: data ta nie musi być równoznaczna z zakończeniem całego projektu kształceniowego).

Przewidujemy dotacje o zróżnicowanej wysokości jednak nie większe niż 5 tys. zł.

Z dotacji można pokryć wszelkie programowe koszty realizacji projektu, które podnoszą jego wartość merytoryczną. Wymagamy zapewnienia przez aplikującego minimum 30% finansowego wkładu własnego. Dotacje przekazywane są z góry, po podpisaniu umowy.

Proces przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane będą w ramach dwuetapowej procedury.

I etap

Aplikujący składają listy intencyjne, które są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Fundacji. Po ocenie listów Komisja Konkursowa wybiera najlepsze projekty i zaprasza ich autorów do złożenia planów pracy i budżetów.

Przy ocenie listów intencyjnych brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiona koncepcja planowanych działań jest zgodna z założeniami Funduszu,
 • czy założenia planowanych działań są zgodne z metodą harcerską,
 • czy koncepcja planowanych działań jest uzasadniona, spójna i logiczna.

II etap

W drugim etapie Komisja Konkursowa oceni przedstawione plany pracy oraz budżety i zaproponuje przyznanie dotacji dla najlepszych projektów. Do planów pracy należy załączyć przykładowy konspekt wybranych zajęć. Na tym etapie aplikujący mogą być proszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach i w budżetach.

Przy ocenie planów pracy i budżetów brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiony projekt jest zgodny z metodą harcerską,
 • czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów,
 • czy aplikujący ma odpowiednie zasoby kadrowe, by skutecznie zrealizować projekt,
 • czy i w jaki sposób zaplanowane działania uzupełniają indywidualne kształcenie prowadzone przez opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Dodatkowo premiowane będą projekty przygotowywane i realizowane wspólnie przez instruktorów z różnych organizacji harcerskich a także te z udziałem kursantów z organizacji harcerskich spoza Polski.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.

Terminy

Listy intencyjne można składać: od 21 stycznia do 22 lutego 2014 roku. Harmonogram drugiej edycji konkursu dotacyjnego Skole 2014wygląda następująco:

Harmonogram Skole 2014 Terminy 2014
Składanie listów intencyjnych od 21.01 do 22.02
Ocena listów intencyjnych od 23.02 do 10.03
Powiadomienie o zaproszeniu do złożenia planu pracy i budżetu do 11.03
Składanie planów pracy i budżetów do 31.03
Ocena planów pracy i budżetów do 25.04
Powiadomienie o przyznaniu dotacji 26.04
Zbiórka podsumowująca drugą edycję konkursu z udziałem kadr dotowanych kursów Grudzień 2014

 

Przygotowanie i składanie listów intencyjnych

List intencyjny, należy przygotować w formularzu listu intencyjnego do 22 lutego 2014 do godziny 24.00 . W formularzu nie można zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, ani dodawać nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników. List intencyjny należy przesłać jako załącznik (w formacie .xls) za pośrednictwem poczty elektronicznej (liczy się data wysłania wiadomości) na adres skole2014@harcerstwo2stulecia.pl. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek. Otrzymanie listu zostanie automatycznie potwierdzone na adres e-mailowy, z którego został wysłany list.

Przygotowanie i składanie planów pracy i budżetów

Plan pracy należy przygotować zgodnie z wewnętrznymi zasadami pisania planów pracy aplikującego. Budżet projektu należy przygotować na formularzu budżetu.

Plan pracy i budżet prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres skole2014@harcerstwo2stulecia.pl do 31.03.2014 do godziny 24.00. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek.

Przyznana dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy dotacyjnej (wzór umowy) podpisanej przez komendanta kursu oraz przez osoby odpowiedzialne za finanse w organizacji aplikującego.

Obowiązki spoczywające na aplikującym, który otrzyma dotacje.

Informowanie w trakcie realizacji projektu o wsparciu dotacyjnym otrzymanym od Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia - również na przygotowywanych materiałach szkoleniowych i publikacjach.

Przedstawienie do dnia wskazanego w umowie (jeden miesiąc po zakończeniu kursu, nie później niż do 15 stycznia 2015 roku):

 1. Sprawozdania z realizacji projektu przygotowanego w taki sposób, by mogło być wykorzystane w celach edukacyjnych przez instruktorów harcerskich przygotowujących kształcenie w swoich organizacjach. W szczególności sprawozdanie powinno zawierać:
  • postawione cele,
  • przebieg (w tym założenia programowe, terminarz, liczba uczestników),
  • osiągnięte rezultaty.
 2. Sprawozdania finansowego z przekazanej dotacji na formularzu sprawozdania finansowego oraz kopie faktur i dokumentów księgowych.
 3. Zapis w wersji elektronicznej wybranych materiałów kursowych (zdjęcia, filmy, skrypty, konspekty zajęć).

Nierozliczenie dotacji w terminie skutkuje sankcjami określonymi w umowie dotacyjnej.

Założenia konkursu Skole 2014 oraz proces dotacyjny przygotował i prowadzi zespół w składzie:

 1. Katarzyna Dyba (SE)
 2. Monika Figiel (FH2S)
 3. Andrzej Jaworskii ( ZHR)
 4. Magdalena Masiak (ZHR)
 5. Tomasz Podkowiński (SE)
 6. Justyna Ratajczak (SH)
 7. Andrzej Starski (ZHP)
 8. Anna Werner ( ZHP)
 9. Marcin Wojdat (SH, przewodniczący zespołu dotacyjnego)

 

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres skole2014@harcerstwo2stulecia.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz listu intencyjnego
 2. formularz budżetu
 3. wzór umowy
 4. formularz sprawozdania finansowego