Skole 2013

Fundusz Kształceniowy – konkurs dotacyjny 2013

Założenia Funduszu

Dobrzy drużynowi są filarem ruchu harcerskiego. Ich umiejętności, wiedza, postawa mają olbrzymi wpływ na przyszłość Polskiego Harcerstwa. Celem Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest wspieranie, prowadzonych przez jednostki organizacyjne związków i stowarzyszeń harcerskich działających w Polsce i poza jej granicami, różnych form kształcenia drużynowych oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Przekazujemy dotacje na różnego rodzaju formy kształcenia drużynowych (np.: kursy, seminaria, obozy kształceniowe, itp.), których celem jest uzupełnienie indywidualnego kształcenia np. prowadzonego za pomocą prób na kolejne stopnie instruktorskie.

Kto może otrzymać dotację?

Dotacje adresowane są do jednostek organizacyjnych organizacji harcerskich odpowiedzialnych za organizację kształcenia oraz do grup nieformalnych (np.: ruchów programowych) działających na rzecz kształcenia drużynowych.

Organizacje harcerskie zarejestrowane poza granicami Polski składają aplikacje wspólnie z polskim, harcerskim partnerem, który rozlicza projekt.

Na jakich zasadach można otrzymać dotację?

Dotacje będą przyznawane na podstawie oceny planów pracy i budżetów. Oczekujemy, że przedstawione projekty kształceniowe będą:

 • prowadzone w oparciu o metodę harcerską,
 • zakładać realizację działań zgodnych z wewnętrznymi przepisami i założeniami aplikującego oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uwzględniać dobro ruchu harcerskiego.

Dotacje nie mogą być przeznaczane na działania o charakterze politycznym i działania sprzyjające interesom prywatnym (np. korporacyjnym).

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji?

Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych jednorazowych form kształcenia, jak i dłuższych (kilkumiesięcznych) przedsięwzięć kształceniowych biorąc jednak pod uwagę to, że ostatecznym terminem wykorzystania i rozliczenia środków pochodzących z dotacji będzie 31.12. 2013 roku (uwaga: data ta nie musi być równoznaczna z zakończeniem całego projektu kształceniowego).

Przewidujemy dotacje o zróżnicowanej wysokości jednak nie większe niż 5 tys. zł.

Z dotacji można pokryć wszelkie programowe koszty realizacji projektu, które podnoszą jego wartość. Wymagamy zapewnienia przez aplikującego minimum 30% finansowego wkładu własnego. Dotacje przekazywane są z góry, po podpisaniu umowy.

Proces przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane będą w ramach dwuetapowej procedury.

I etap

Aplikujący składają listy intencyjne, które są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Fundacji. Po ocenie listów Komisja Konkursowa wybiera najlepsze projekty i zaprasza ich autorów do złożenia planów pracy i budżetów.

Przy ocenie listów intencyjnych brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiona koncepcja planowanych działań jest zgodna z założeniami Funduszu,
 • czy założenia planowanych działań są zgodne z metodą harcerską,
 • czy koncepcja planowanych działań jest uzasadniona, spójna i logiczna.

 

II etap

W drugim etapie Komisja Konkursowa oceni przedstawione plany pracy oraz budżety i zaproponuje przyznanie dotacji dla najlepszych projektów. Do planów pracy należy załączyć przykładowy konspekt wybranych zajęć. Na tym etapie aplikujący mogą być proszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach i w budżetach.

Przy ocenie planów pracy i budżetów brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiony projekt jest zgodny z metodą harcerską,
 • czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów,
 • czy aplikujący ma odpowiednie zasoby kadrowe, by skutecznie zrealizować projekt,
 • czy zaplanowane działania uzupełniają indywidualne kształcenie prowadzone przez opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Dodatkowo premiowane będą projekty przygotowywane i realizowane wspólnie przez instruktorów z różnych organizacji harcerskich.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.

Terminy

Listy intencyjne można składać: od 22 lutego do 22 marca 2013 roku. Decyzje o zaproszeniu aplikujących do złożenia planów pracy i budżetów podejmowane są w ciągu ok. 2 tygodni, a decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są w ciągu ok. 1 miesiącaod daty przesłania wymaganych dokumentów.

 

Harmonogram Pierwszej Edycji Konkursu w 2013 roku Terminy
Składanie listów intencyjnych od 22.02 do 22.03
Ocena listów intencyjnych od 23.03 do 07.04
Powiadomienie o zaproszeniu do złożenia planu pracy i budżetu do 08.04
Składanie planów pracy i budżetów do 05.05
Ocena planów pracy i budżetów do 21.05
Powiadomienie o przyznaniu dotacji 22.05

 

Przygotowanie i składanie listów intencyjnych

List intencyjny, nie dłuższy niż 2 strony, należy przygotować na formularzu listu intencyjnego. W formularzu nie można zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, ani dodawać nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników. List intencyjny należy przesłać jako załącznik (w formacie .doc) za pośrednictwem poczty elektronicznej (liczy się data wysłania wiadomości) na adres ksztalcenie@harcerstwo2stulecia.pl. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek. Otrzymanie listu zostanie automatycznie potwierdzone na adres e-mailowy, z którego został wysłany list.

Przygotowanie i składanie planów pracy i budżetów

Plan pracy należy przygotować zgodnie z wewnętrznymi zasadami pisania planów pracy aplikującego. Budżet projektu należy przygotować na formularzu budżetu.

Plan pracy i budżet prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres ksztalcenie@harcerstwo2stulecia.pl (liczy się data wysłania wiadomości). W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek.

Przyznana dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy dotacyjnej.

Obowiązki spoczywające na aplikującym, który otrzyma dotacje

Informowanie w trakcie realizacji projektu o wsparciu dotacyjnym otrzymanym od Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia - również na ewentualnie przygotowywanych materiałach szkoleniowych i publikacjach.

Przedstawienie do dnia wskazanego w umowie:

 • sprawozdania z realizacji projektu przygotowanego w taki sposób, aby po umieszczeniu go na stronie Fundacji, mogło być wykorzystane w celach edukacyjnych przez instruktorów harcerskich przygotowujących kształcenie w swoich organizacjach;
 • sprawozdania finansowego z przekazanej dotacji na formularzu sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie ewaluacji zawierającej opinię/ocenę uczestników kształcenia o zrealizowanym projekcie.


Założenia konkursu oraz proces dotacyjny przygotował i prowadzi zespół w składzie:

 1. Monika Figiel (przedstawicielka FHDS)
 2. Marek Gajdziński (instruktor ZHR)
 3. Jola Kreczmańska (instruktorka ZHP)
 4. Tomasz Podkowiński (Skauci Europy)
 5. Marcin Wojdat (były instruktor SH, przewodniczący zespołu)


Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres ksztalcenie@harcerstwo2stulecia.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz listu intencyjnego
 2. formularz budżetu
 3. formularz sprawozdania finansowego