Początki Fundacji

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia powstała w 2011 roku w setną rocznicę założenia pierwszych drużyn harcerskich we Lwowie.

Inicjatorami powstania FHDS byli instruktorki i instruktorzy harcerscy z całej Polski związani w latach 80-tych XX wieku z Harcerstwem Niepokornym – przede wszystkim z Kręgiem Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) a także z Niezależnym Ruchem Harcerskim, Ruchem Płaskiego Węzła, Polską Organizacją Harcerską, Ruchem Zawiszackim a także z innymi formami organizacyjnymi, w których nawiązywano do tradycyjnych ideałów harcerskich.

Nawiązane podczas ówczesnych działań więzy braterstwa i przyjaźni przetrwały. Okazją do ich pielęgnowania były kolejne rocznice powstania KIHAM. 28 października 2000 roku w dwudziestą rocznicę powstania KIHAM w Senacie RP miała miejsce sesja naukowa i wspomnieniowa, podobnie 10 lat później 27 listopad 2010 roku odbyła się w Senacie RP konferencja historyczna „Harcerstwo Niepokorne”.

W wielu środowiskach mają miejsce spotkania rocznicowe i zloty. Ważne miejsce w pielęgnowaniu więzi przyjaźni nawiązanych wokół przywracania harcerstwu tradycyjnych wartości mają coroczne spotkania Kręgu Anonimowych Harcerek (KAHa) czy Zloty Rodzin Harcerskich, które instruktorki harcerskie zapoczątkowały w 2003 roku. Wielokrotnie podczas tych spotkań środowiskowych padały różne propozycje, pomysły i inicjatywy oraz chęć kontynuacji i wspólnego działania wokół ważnych celów – zachowania prawdy o naszej historii z lat 80-tych, pomocy środowiskom harcerskim – tym młodym ale także osobom ze starszych pokoleń czy wreszcie potrzeba dawania świadectwa swoim życiem o wartości ideałów harcerskich – Służby, Braterstwa i Pracy nad sobą.

15 maja 2011 roku na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przybyli do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie instruktorki i instruktorzy Harcerstwa Niepokornego. Przesłanie dla Harcerstwa Drugiego Stulecia jakie wtedy podpisaliśmy stało się bezpośrednim impulsem dla powołania Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia. Fundacja została zarejestrowana 20 grudnia 2011 roku.