LIST OTWARTY INSTRUKTORÓW ZHP ZE ŚRODOWISKA KRAKOWSKIEGO

W całym kraju trwają dyskusje na temat przeobrażeń zachodzących w naszym życiu społecznym. Krakowska kadra instruktorska wyraża przekonanie, że w dyskusji tej nie zabraknie głosu naszego Związku.
Wiedząc, że ZHP jest ważnym ogniwem we froncie wychowania dzieci i młodzieży, dążymy do tego, by harcerstwo było lepsze i aby spełniało oczekiwania społeczeństwa.
Chcemy zmian w trzech kierunkach:

 1. Harcerstwo musi być organizacją wychowującą dzieci i młodzież, stojąca na gruncie Konstytucji PRL, realizującą cele tej konstytucji - a nie organizacją polityczną dla dzieci i młodzieży.
 2. Harcerstwo musi być organizacją demokratyczną w praktyce swojego działania.
 3. Harcerstwo musi być organizacją samodzielną, co musi znaleźć potwierdzenie w statucie.

Żądamy więc:

 1. SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI ZHP
  1. Wystąpienia z federacji SZMP
  2. Samodzielności programowej.
  3. Współpracy ZHP z innymi organizacjami młodzieżowymi na zasadach równości i partnerstwa.
  4. ZHP powinien być partnerem szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży. W swej działalności nie podlega szkole.
  5. Usunięcie wstępu do Statutu ZHP.
 2. DEMOKRACJI I SAMORZĄDNOŚCI W ZHP
  1. Realnie demokratyczne wybory do wszystkich władz ZHP, oparte na zmienionej ordynacji wyborczej gwarantującej równość, tajność i proporcjonalność głosowania.
  2. Przywrócić czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku na zasadach wyłączności tylko instruktorom mianowanym po zobowiązaniu instruktorskim.
  3. Ustępująca rada ma prawo zaproponować nie więcej niż 1/3 kandydatów statutowej liczby nowo wybieranej rady, pozostałe kandydatury zgłaszane są przez wyborców z sali bez ograniczeń.
  4. Jedyną ostateczną instancją zatwierdzającą wybór funkcyjnych jest wybierająca Rada. Na decyzję tę nie mogą mieć wpływu władze admini-stracyj no-polityczne.
  5. Zlikwidowania niedemokratycznych praktyk powoływania w skład Rady wszystkich szczebli ZHP instruktorów nie pochodzących z wyboru.
  6. Rozdział ciał ustawodawczych (np. komendant hufca nie może z urzędu przewodniczyć radzie). Rada wybiera swojego przewodniczącego.
  7. Systematycznego rozliczania przedstawicieli Rad Hufców, Chorągwi, NRH przez wyborców.
  8. Skrócenie kadencji Rad Hufców i Chorągwi do lat dwóch.
  9. Podejmowanie uchwał poprzez głosowanie odbywa się w sposób tajny tylko na wniosek co najmniej 10% obecnych, uprawnionych do głosowania.
  10. Programowanie pracy Związku powinno odbywać się w oparciu o inicjatywy jednostek podstawowych (drużyn, szczepów, hufców).
 3. POWSZECHNEJ DOBROWOLNOŚCI, TOLERANCJI RELIGIJNEJ
  1. Likwidacji tzw. obowiązkowego procentu zorganizowania młodzieży w szkołach.
  2. Zniesienia praktyk organizowania obowiązkowych zajęć harcerskich w ramach zajęć szkolnych
  3. Związek nie może nikomu narzucać światopoglądu, powinien uznawać zasadę tolerancji religijnej i nie powinien ograniczać swobód w tej dziedzinie zgodnie z Konstytucją PRL.
 4. KADRA
  1. Każdy instruktor Związku powinien być przykładem postępowania zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
  2. Przywrócenia, jako kardynalnej zasady, społecznego charakteru pracy instruktorów ZHP - z wyłączeniem niezbędnego personelu biurowo-finansowego.
  3. Zatrudnienie instruktorów na etatach i ryczałtach nie powinno być łączone z funkcjami pochodzącymi z wyboru.
  4. Wszelkie pobory instruktorów etatowych muszą pochodzić z budżetu ZHP.
  5. Wyłanianie kadry powinno następować spośród harcerzy po Przyrzeczeniu, tylko poprzez ich praktyczną działalność w drużynach i szczepach.
  6. Wprowadzenie obowiązkowej, corocznej weryfikacji instruktorów poprzez zaliczanie służby instruktorskiej przez odpowiednie instancje Związku.
  7. Przepracowanie regulaminu stopni instruktorskich. Podstawowym warunkiem jego przyznania powinna być posiadana wiedza i umiejętności instruktorskie. Konieczny jest bezpośredni sprawdzian wiedzy przed przyznaniem stopnia.
  8. Modyfikacji programów kursów instruktorskich z uwzględnieniem większej ilości zajęć praktycznych z metodyki.
  9. Stworzenie możliwości udziału kadry instruktorskiej w Akcji Obozowej poprzez prawne i praktyczne zapewnienie im urlopów społecznych.
  10. Zabezpieczenie pełnej realizacji Karty Praw i Obowiązków Instruktora ZHP.
 5. METODYKA
  1. Przywrócenia jedności organizacyjnej, metodycznej i programowej Związku - metodyka i nazewnictwo harcerskie w drużynach szkół ponadpodstawowych.
  2. Przywrócenia tradycyjnego umundurowania w całym Związku.
  3. Przeanalizowania całej oficjalnej metodyki pracy z uwzględnieniem 70-letniej tradycji ZHP i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Zwrócenia w tym względzie szczególnej uwagi na regulaminy stopni i sprawności.
  4. Przywrócenia pierwotnego brzmienia Hymnu ZHP.
  5. Usunięcia akcji fikcyjnych, nierealnych w pracy z młodzieżą, a obliczonych tylko na efekt propagandowy; np. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Turniej Wiedzy Obywatelskiej, samoocena, Operacja Bieszczady 40 itp.
  6. Zaprzestania patronatu Związku nad akcjami typu Uniwersytet Młodych Racjonalistów, Azymut Huta Katowice, Akcja Wisła.
  7. Zaprzestania organizowania wielkich obozów, gdyż jedynie małe obozy mogą wypełniać zadania wychowawcze.
 6. INFORMACJA
  1. Odpowiednia propaganda ZHP w środkach masowego przekazu, podlegająca kontroli przez władze ZHP.
  2. Zapewnienia drużynom podstawowych podręczników metodycznych takich autorów, jak: J. Dargiel, J. Dąbrowski, A. Kamiński, Z. Łapińska, J. Parzyński, M. Wardęcki, Z. Wyrobek, W. Szczygieł, W. Szyryński, W. Nekrasz.
  3. Przywrócenia prasy metodycznej pionów programowych, dającej materiały metodyczne oraz treści zajęć, a to: "Zuchowe Wieści"; podobne dla drużyn harcerskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jakimi w latach 1945-49 były "Na Tropie". "Świat Młodych" oraz "Motywy" nie spełniają tych warunków.
  4. Przywrócenia "Wiadomości Urzędowych GK ZHP".
  5. Przywrócenia Wydawnictwa Harcerskiego (np. Horyzonty), podległego GK ZHP.
 7. FINANSE I KONTROLA WEWNĘTRZNA
  1. Uproszczenia i przybliżenia do życia wszystkich przepisów finansowych i gospodarczych oraz wydania ich wraz z obowiązującymi instrukcjami.
  2. Harctur i Centralna Składnica Harcerska powinny podlegać ZHP.
  3. Zapewnienia realnych możliwości pełnienia przez Komisje Rewizyjne szeroko pojętych funkcji kontrolnych.
 8. Zwołanie VII Zjazdu ZHP przed nadzwyczajnym IX Zjazdem PZPR.

Kraków, wrzesień 1980 r.