Linki

 1. Związek Harcerstwa Polskiego
  ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego. Jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Misją Związku jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w Prawie Harcerskim. Chociaż podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z wartości chrześcijańskich, Związek daje prawo osobistego wyboru swojego systemu wartości.
  Cele statutowe ZHP to:
  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
  • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
  • upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
  • propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
 2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
  ZHR jest organizacją harcerską, powołaną 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939 oraz twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami. Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.
 3. Stowarzyszenie Harcerskie
  Organizacja harcerska powstała w 1996. Kontynuuje pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).
  Jest jedną z tych organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznaje się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich.
  Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją uznającą harcerski system wychowawczy za dobry i sprawdzony sposób kształtowania człowieka. Opiera swą działalność na treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, uważając pełnienie służby za najpełniejszy sposób samorealizacji człowieka. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, zależnie od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom - prawdzie i sprawiedliwości. Jedynym warunkiem przynależności do SH jest chęć dążenia do ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata. Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą Stowarzyszenie, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele - członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych - brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa.
 4. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"
  Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego. Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru, służba bliźniemu, formacja religijna. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę katolicką i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmując dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia. Skauci Europy są stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają również status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz organizacji pożytku publicznego.
 5. Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
  ZHP pgK jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
  • Czuwaj blog - aktualności z życia środowisk harcerskich zrzeszonych w ZHP pgK
 6. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
  Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) jest jedną z największych i najbardziej dynamicznych organizacji polskich na Litwie. Jest organizacją wychowawczą, skupiającą w swych szeregach dzieci i młodzież. Praca wychowawcza prowadzona jest przez młodych instruktorów w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Harcerki i harcerze starają się realizować swe powołanie wyrażone ideą służby: Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. ZHPnL swą działalność prowadzi na terenie Wilna i Wileńszczyzny, czyli przede wszystkim na terenach zamieszkałych przez rdzenną mniejszość polską. W swych tradycjach nawiązuje do czasów istnienia Wileńskiej Chorągwi Harcerek i Harcerzy sprzed II wojny światowej.
 7. Fundacja Harcerek
  Fundację założyły instruktorki działające w latach osiemdziesiątych w Namiestnictwie Harcerek "DROGA" i w latach dziewięćdziesiątych w ZESPOLE HARCEREK Głównej Kwatery ZHP. Misją Fundacji Harcerek jest działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego dziewcząt i kobiet. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt i możliwościach ich realizacji, promowaniem wśród młodzieży i wychowawców metody skautowej, harcerskiego systemu wartości oraz tradycji ruchu żeńskiego. Fundacja buduje więź międzypokoleniową harcerek i instruktorek, podtrzymuje tradycje narodowe i kulturowe związane z ruchem harcerskim.
 8. Krąg Anonimowych Harcerek
  Jest to grupa czynnych i dawnych instruktorek harcerskich z całej Polski, które nie tylko podtrzymują więzi przyjaźni, ale także wspierają wychowanie obecnych pokoleń harcerek i harcerzy, wspierają zespół historyczny ZHR, organizują corocznie letnie wyjazdy dla całych rodzin harcerskich.
 9. Niezależne Wydawictwo Harcerskie
  NWH nie jest związane z żadną organizacją harcerską, a swymi publikacjami pragnie służyć wszystkim środowiskom, którym bliski jest tradycyjny harcerski system wartości. Zespół NWH pragnie także swą społeczną służbą przyczynić się do promowania w społeczeństwie idei harcerskich i wartości tworzących harcerski system wychowawczy, badania i upowszechniania historii harcerstwa oraz historii działań wychowawczych i oświatowych w Polsce, a także do upowszechniania osiągnięć pedagogiki polskiej i światowej.
 10. Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux
  Jest to organizacja wychowawcza stosująca metodę skautingu katolickiego. SSBC istnieje od 27 grudnia 2008 roku – tego dnia odbyła się pierwsza wędrówka warszawskiego klanu wędrowników. Formą prawną działania SSBC jest stowarzyszenie. SSBC stawia „sobie za cel zastąpienie egoizmu służbą, wychowanie chłopca na wartościową moralnie i fizycznie jednostkę, która użyje swej wartości dla służby społecznej” (Baden-Powell, Skauting dla chłopców). Pedagogika stosowana w SSBC opiera się na metodzie skautingu katolickiego, czyli klasycznej metodzie skautowej stworzonej przez gen. Roberta Baden-Powella i wzbogaconej o aspekt Wiary katolickiej przez pioniera skautingu katolickiego - o. Jakuba Sevin SJ. Różni się ona w wielu punktach od metod wychowawczych stosowanych w harcerstwie polskim. SSBC stara się odpowiedzieć pozytywnym działaniem na życzenie Ojca Świętego zawarte w jego motu proprio Summorum Pontificum.
 11. Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak”
  Lokalna organizacja harcerska, działająca w Skawinie powstała przez wystąpienie z ZHP środowisk harcerskich związanych z kręgiem instruktorskim "Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino. W roku 2000 został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie. NZH "Czerwony Mak" w swojej działalności posługuje się metodą harcerską. Jednym z celów jego działania jest kultywowanie i upowszechnianie historycznych tradycji walczących na całym świecie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Stowarzyszenie prowadzi więc Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa.
 12. Stowarzyszenie Royal Rangers Polska
  Stowarzyszeniejest częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers, która działa od 1962 roku w ponad 80 krajach na całym świecie. RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa. Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.
 13. Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka
  Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" jest organizacją harcerską, działająca na terenie Pomorza Gdańskiego. Krąg ma na celu:
  • kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych (w tym zasady wychowania przez przykład osobisty), w oparciu o zasady chrześcijańskie,
  • propagowanie: służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, dzielności, solidności, wierności swoim ideałom
  • uczenie miłości i szacunku do przyrody, propagowanie jej ochrony oraz uczenie zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka (tzw. harcerskie puszczaństwo),
  • służbę społeczeństwu polskiemu poprzez wychowywanie obywateli świadomych swoich możliwości i praw, zaradnych życiowo i zdolnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
  W sprawach programowoHmetodycznych i organizacyjnych Krąg opiera się na tradycji Setonowskiej i Baden-Powellowskiej oraz tradycji harcerstwa Polskiego
 14. Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów (OH „Rodło”, OHR)
  Jest to niewielka, lokalna organizacja harcerska, założona w 1993 roku przez grupę instruktorów występujących ze Związku Harcerstwa Polskiego. „Rodło” działa współcześnie głównie w Jarocinie.
  Nazwa organizacji pochodzi od symbolu Związku Polaków w Niemczech – rodła. Wyraża ona dążenia założycieli do stworzenia organizacji zachowującej metodę i tradycję Związku Harcerstwa Polskiego, lecz posiadającej od niego rozłączność prawną.
  OH „Rodło" jest dobrowolnym, patriotycznym, obywatelskim, ideowym, wychowawczym, społecznym i samodzielnym stowarzyszeniem - organiza­cją zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów. Kieruje się humanistycznymi normami moralnymi, kształ­tuje postawy szacunku dla każdego człowieka, przestrzega zasad tolerancji światopoglądowej.
 15. Liga Skautów Polskich
  Liga to ruch społeczny otwarty dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych, rasowych i społecznych. Skupia ludzi, którzy rozwijają w sobie i w grupie obywatelskość odcinając się od wszelkiej polityki.
  Poznawanie i wdrażanie zasad pierwowzoru Skutingu jest podstawą działań osób skupionych w trzech gałęziach wiekowych:
  6-10 lat Słoneczka (dziewczynki) Orliki (chłopcy)
  11-17 - Młodzi Skauci
  18 -... - Skauci Wędrownicy.
 16. Harcerska Organizacja Wychowawczo - Patriotyczna "CICHOCIEMNI"
  Organizacja jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz instruktorów i seniorów, otwartym dla wszystkich bez względu na płeć. Działa z godnie z zasadami, celami i metodą wprowadzoną przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.
  Organizacja kultywuje idee patriotyzmu, szacunku dla kultury narodowej, odwagi, bohaterstwa, poświęcenia się dla dobra Ojczyzny i drugiego człowieka, które realizowali żołnierze Armii Krajowej - Skoczkowie Spadochronowi "CICHOCIEMNI".
  Ideały wychowawcze Organizacji określa Obietnica i Prawo Zucha, Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie. Organizacja kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa - w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.
  Organizacja jest niezależna od jakiejkolwiek partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Członkowie władz Organizacji są zobowiązani, na czas pełnienia funkcji, zawiesić swoje członkostwo we władzach partii, ruchów lub organizacji politycznych, do których należą.