Skole 2015

Założenia Konkursu Skole 2015

Dobrzy drużynowi są filarem ruchu harcerskiego. Ich umiejętności, wiedza i postawa mają olbrzymi wpływ na przyszłość Polskiego Harcerstwa. Celem powołania Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest wspieranie, prowadzonych przez jednostki organizacyjne związków i stowarzyszeń harcerskich działających w Polsce i poza jej granicami, różnych form kształcenia drużynowych i instruktorów kadry kształcącej drużynowych oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi. Ze środków zgromadzonych w Funduszu finansowany jest Konkurs dotacyjny.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Przekazujemy dotacje na różnego rodzaju formy kształcenia drużynowych i instruktorów kadry kształcącej drużynowych, których celem jest uzupełnienie indywidualnego kształcenia np. prowadzonego za pomocą prób na kolejne stopnie instruktorskie. W tegorocznej edycji Konkursu chcemy podkreślić szczególną rolę przemyślanego i zaplanowanego procesu kształceniowego w szkoleniu instruktorów, który zakłada ich indywidualny rozwój i oparty jest o metodę harcerską. W Konkursie Skole 2015 będziemy rozpatrywać projekty w dwóch kategoriach:

 1. Kursy drużynowych (pojedyncze) – jak dotychczas kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia, obozy kształceniowe itp.
 2. Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) - zawierające kilka powiązanych form kształcenia w rozpiętości czasowej, stanowiące zaplanowaną i spójną całość, z określonym celem i planem rozwoju drużynowych i instruktorów, uwzględniające indywidualny rozwój uczestników, przygotowane i prowadzone przez doświadczony zespół instruktorski.

Kto może otrzymać dotację?

Dotacje adresowane są do jednostek organizacji harcerskich prowadzących kształcenie oraz do grup nieformalnych (np.: ruchów programowych) działających na rzecz kształcenia drużynowych i instruktorów kadry kształcącej drużynowych. Organizacje harcerskie zarejestrowane poza granicami Polski składają aplikacje wspólnie z polskim, harcerskim partnerem, który rozlicza projekt.

Na jakich zasadach można otrzymać dotację?

Dotacje będą przyznawane na podstawie:
I etap: przesłanych listów intencyjnych,
II etap:

 1. Kursy drużynowych (pojedyncze) - oceny przesłanych planów pracy i budżetów,
 2. Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) - oceny prezentacji projektu oraz przesłanych planów pracy i budżetów.

Oczekujemy, że przedstawione projekty kształceniowe będą:

 • prowadzone w oparciu o metodę harcerską,
 • zakładać realizację działań zgodnych z wewnętrznymi przepisami i założeniami aplikującego oraz z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać dobro Ruchu Harcerskiego.

Dotacje nie mogą być przeznaczane na działania o charakterze politycznym i działania sprzyjające interesom prywatnym (np. korporacyjnym).

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji?

Dotację można otrzymać na realizację przedsięwzięć kształceniowych realizowanych w roku harcerskim 2015/2016, biorąc jednak pod uwagę, że dokumenty finansowe kwalifikowane do rozliczenia przyznanej dotacji mogą być wystawiane od daty ogłoszenia wyników konkursu, czyli 27.04.2015 roku. Ostatecznym terminem wykorzystania środków pochodzących z dotacji będzie 31.12.2015 roku (uwaga: data ta nie musi być równoznaczna z zakończeniem całego projektu kształceniowego, który może trwać jeszcze w roku 2016).

Przewidujemy dotacje o zróżnicowanej wysokości:

 1. do 5 tys. zł - dla Kursów drużynowych (pojedynczych),
 2. do 15 tys. zł - dla Szkół instruktorskich (kształcenia długofalowego).

Z dotacji można pokryć wszelkie programowe koszty realizacji projektu, które podnoszą jego wartość merytoryczną. Wymagamy zapewnienia przez aplikującego minimum 30% finansowego wkładu własnego. Dotacje przekazywane są z góry, po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Proces przyznawania dotacji

Dotacje przyznawane będą w ramach dwuetapowego procesu:

I etap

Aplikujący składają listy intencyjne, które są oceniane przez Zespół Dotacyjny powołany przez Zarząd Fundacji. Po ocenie listów wybrane zostaną najlepsze projekty a aplikujący zaproszeni:

 1. Kursy drużynowych (pojedyncze) – do złożenia planów pracy i budżetów,
 2. Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) – do złożenia planów pracy i budżetów oraz osobistej prezentacji projektu.

Przy ocenie listów intencyjnych brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiona koncepcja planowanych działań jest zgodna z założeniami Funduszu,
 • czy założenia planowanych działań są zgodne z metodą harcerską,
 • czy koncepcja planowanych działań jest uzasadniona, spójna i logiczna.

II etap

W drugim etapie Zespół Dotacyjny:

 1. Kursy drużynowych (pojedyncze) - oceni przedstawione plany pracy i budżety oraz zaproponuje przyznanie dotacji dla wybranych projektów,
 2. Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) – oceni osobistą prezentację projektu, przedstawione plany pracy i budżety oraz zaproponuje przyznanie dotacji dla wybranych projektów.

Do planów pracy należy załączyć przykładowy konspekt wybranych zajęć. Na tym etapie aplikujący mogą być proszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach i w budżetach.

Przy ocenie planów pracy i budżetów brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiony projekt jest zgodny z metodą harcerską,
 • czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów,
 • czy aplikujący ma odpowiednie zasoby kadrowe, by skutecznie zrealizować projekt,
 • czy i w jaki sposób zaplanowane działania uzupełniają indywidualne kształcenie prowadzone przez opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Prezentacja Szkoły instruktorskiej przed Zespołem Dotacyjnym odbędzie się na spotkaniu w Warszawie, w podanym w harmonogramie terminie. Dla każdego projektu może w spotkaniu wziąć udział do dwóch osób, za które FH2S zwraca koszty dojazdu. Wśród tych osób powinna znaleźć się osoba odpowiadająca za projekt lub członek komendy projektu. Prezentacja projektu trwa 10 minut. Zespół Dotacyjny zapewnia na sali rzutnik, laptop i flipchart z pisakami.

Przy ocenie osobistej prezentacji Szkoły instruktorskiej projektu długofalowego brane będzie pod uwagę:

 • zgodność projektu z metodą harcerską,
 • świadomość procesu kształceniowego i indywidualnego podejścia do każdego uczestnika kształcenia
 • zgodność przedstawionej koncepcji planowanych działań z założeniami Funduszu Dotacyjnego,
 • celowość i spójność projektu, atrakcyjność form
 • sposób prezentacji koncepcji i umiejętność odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej.

Uwaga: W prezentacji projektów mogą wziąć udział wszyscy chętni członkowie komend kursów ubiegających się o dotacje w tegorocznym konkursie Skole 2015 lub beneficjenci poprzednich edycji konkursu. W szczególności zaproszeni na prezentacje będą wszyscy reprezentanci projektów dopuszczonych do tego etapu konkursu. Miejsce spotkania zostanie podane w marcu br. na stronie internetowej konkursu.

Dodatkowo premiowane będą kursy przygotowywane i realizowane wspólnie przez instruktorów z różnych organizacji harcerskich, a także te z udziałem kursantów z organizacji harcerskich spoza Polski.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich. Aplikujący otrzymują informacje droga mailową, a lista beneficjentów w konkursie jest ogłaszana na stronie internetowej Konkursu dotacyjnego.

Terminy

Listy intencyjne można składać od 26 stycznia do 1 marca 2015 roku.

Harmonogram trzeciej edycji Konkursu dotacyjnego Skole 2015 wygląda następująco:

Harmonogram Skole 2015Terminy 2015
Składanie listów intencyjnych 26.01 - 1.03
Ocena listów intencyjnych 1.03 - 10.03
Powiadomienie o zaproszeniu do złożenia planu pracy i budżetu do 12.03
Składanie planów pracy i budżetów do 31.03
Prezentacja projektów długofalowych (spotkanie w Warszawie) 11.04
Ocena planów pracy i budżetów do 25.04
Powiadomienie o przyznaniu dotacji 27.04
Podpisanie umów dotacyjnych do 31.05
Przekazanie dotacji do 30.06
Odwiedziny członków Zespołu Dotacyjnego w trakcie prowadzonych kursów
Przesłanie rozliczeń i sprawozdań kursów (miesiąc po zakończeniu kursu) do 15.01.2016
Rozliczenie dotacji do 30.01. 2016

Przygotowanie i składanie listów intencyjnych

List intencyjny, należy przygotować wypełniając formularz listu intencyjnego i przesyłając go do 1 marca 2015 do godziny 24.00. W formularzu nie można zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, ani dodawać nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników. List intencyjny należy przesłać jako załącznik (w formacie .xls) pocztą elektroniczną (liczy się data i godzina wysłania wiadomości) na adres: skole2015@harcerstwo2stulecia.pl. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek.
Otrzymanie listu zostanie potwierdzone w ciągu 48h na adres e-mailowy, z którego został wysłany list.

Przygotowanie i składanie planów pracy i budżetów

Plan pracy należy przygotować zgodnie z wewnętrznymi zasadami pisania planów pracy aplikującego. Budżet projektu należy przygotować na formularzu budżetu.
Plan pracy i budżet prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: skole2015@harcerstwo2stulecia.pl do 31 marca 2015 do godziny 24.00. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji i jednostki przesyłającej wniosek.

Przyznanie dotacji

Przyznana dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy dotacyjnej (wzór umowy) podpisanej przez komendanta kursu oraz przez osoby odpowiedzialne za finanse w organizacji aplikującego.

Obowiązki spoczywające na aplikującym, który otrzyma dotacje:

 • Informowanie w trakcie realizacji projektu o wsparciu dotacyjnym otrzymanym od Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia oraz umieszczaniu logo FH2S na przygotowywanych materiałach szkoleniowych i publikacjach,
 • Przedstawienie do dnia wskazanego w umowie (jeden miesiąc po zakończeniu kursu), ale nie później niż do 15 stycznia 2016 roku:
  1. Sprawozdania z realizacji projektu przygotowanego w taki sposób, by mogło być wykorzystane w celach edukacyjnych przez instruktorów harcerskich przygotowujących kształcenie w swoich organizacjach. W szczególności sprawozdanie powinno zawierać:
   postawione cele,
   przebieg (w tym założenia programowe, terminarz, liczba uczestników),
   osiągnięte rezultaty.
  2. Sprawozdania finansowego z przekazanej dotacji na formularzu sprawozdania finansowego oraz kopie faktur i dokumentów księgowych.
  3. Zapis w wersji elektronicznej wybranych materiałów kursowych (zdjęcia, filmy, skrypty, konspekty zajęć).
  Dokumenty z pkt. 1 i 2 powinny być podpisane przez komendanta kursu i upoważnione osoby odpowiedzialne za finanse. Nierozliczenie dotacji w terminie skutkuje sankcjami określonymi w umowie dotacyjnej.

Założenia konkursu Skole 2015 oraz proces dotacyjny przygotował i prowadzi Zespół Dotacyjny, w którego skład wchodzą harcmistrzynie i harcmistrzowie wywodzący się z różnych organizacji harcerskich:

 1. Grażyna Banak (FH2S)
 2. Anna Chałupa (FSE)
 3. Katarzyna Dyba (FSE)
 4. Monika Figiel (FH2S)
 5. Andrzej Jaworski (ZHR)
 6. Magdalena Masiak (ZHR)
 7. Robert Nikołajew (SH)
 8. Andrzej Starski (ZHP)
 9. Anna Werner (ZHP)
 10. Marcin Wojdat (SH, przewodniczący Zespołu Dotacyjnego)

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres: skole2015@harcerstwo2stulecia.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 1. formularz listu intencyjnego (xls)
 2. formularz budżetu (xls)
 3. wzór umowy dotacyjnej (pdf)
 4. formularz sprawozdania finansowego (xls)
 5. Wersja PDF założeń i harmonogramu konkursu – do pobrania