Cele Fundacji

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia stawia sobie trzy podstawowe cele:

 1. inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie,
 2. ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby,
 3. pomoc społeczna.

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
Ad 1.

 1. Dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.; poprzez:
  • inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów,
  • upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych;
  • wspieranie działalności wydawniczej Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego
  • inne formy archiwizacji.
 2. Organizację i prowadzenie zajęć Szkoły Przywództwa. Zaoferowanie instruktorom harcerskim i innym osobom zainteresowanym samokształceniem możliwości przygotowania się na najwyższym światowym poziomie do obejmowania przywództwa w różnych dziedzinach życia. Promowanie wzorców nowoczesnego przywództwa opartego na korzeniach i wartościach harcerskich: Służbie i Braterstwie. Organizację debat, publikację wykładów i materiałów szkoleniowych.
 3. Stworzenie trwałego mechanizmu finansowania powyższych działań, jak i wybranych projektów bezpośrednio wspierających działalność ruchu harcerskiego. Doradztwo w dyskusji nad modelem finansowania współczesnego harcerstwa i aktywne uczestnictwo w tworzeniu instytucjonalnego i honorowego protektoratu nad harcerstwem.

Ad 2.

 1. Ochronę dziedzictwa Andrzeja i Olgi Małkowskich i wspieranie działań innych podmiotów prowadzących statutowo podobną działalność.
 2. Inspirowanie. Wsparcie dokumentowania działalności ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu istnienia, w tym KIHAM, naszych drużyn, szczepów i hufców Ruchu Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w.
 3. Upowszechnianie. Poprzez wszechstronne wspieranie działalności wydawniczej i popularyzację Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego.

Ad 3.

 1. Wsparcie bezpośrednie i pośrednie akcji samopomocowych.