Fundusz Kształceniowy

W 2011 roku w setną rocznicę założenia pierwszych drużyn harcerskich powstała Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, która stawia sobie trzy podstawowe cele:

  • inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie,
  • ochronę i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby, wspieranie wydawnictw harcerskich,
  • pomoc społeczną

W latach swego istnienia Fundacja podjęła szereg inicjatyw, służących realizacji celów statutowych, zyskując niekwestionowany autorytet w środowisku organizacji harcerskich, a także wśród tych, dla których ważne są rozwój i dobro ruchu harcerskiego. Do takich inicjatyw zaliczyć można:

  • cykl spotkań poświęconych historii harcerstwa, realizowanych we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie;
  • inspirowanie i udział w debatach w Pałacu Prezydenckim poświęconych harcerstwu, organizowanych w ramach Forum Debaty Publicznej;
  • utworzenie Funduszu Kształceniowego i zainicjowanie konkursu dotacyjnego Skole, który wspierał różne formy kształcenia drużynowych i instruktorów oraz tworzył warunki do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi.

Fundusz Kształceniowy okazał się projektem wychodzącym naprzeciw najistotniejszym potrzebom ruchu harcerskiego. Beneficjentami stały się jednostki czterech organizacji harcerskich.
W 2013 roku, w I edycji konkursu, do pierwszego etapu zgłoszono 71 projektów przygotowanych przez różne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie w ZHP, ZHR, Stowarzyszeniu Harcerskim, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, ZHP na Litwie oraz w Harcerstwie Polskim w Zachodnich Regionach Ukrainy. Ostatecznie dofinansowaliśmy 14 kursów kształceniowych kwotą 50 000 zł. W 2014 roku, w II edycji konkursu dzięki hojności sponsora (Fundacji PZU) udało się nam podwoić ilość dotowanych kursów instruktorskich.